Comença la Campanya de Renta de 2014

1

CATALA2014RENTAComença la Campanya de Renta de 2014

 El pròxim 7 d’Abril s’inicia el termini per a la presentació telemàtica de la Campanya de Renda i Patrimoni de 2014.

El termini finalitzarà el dia 30 de Juny, s’ha de tenir en conte que per a totes aquelles declaracions amb resultat a ingressar i que es vulguin domiciliar, l’últim dia serà el 25 de Juny.

 A diferencia de anys anteriors, el termini d’inici es tant per la presentació de les declaracions de Renda, cóm per la confirmació dels esborranys. I segons ha notificat l’Agencia Tributaria, això donarà la possibilitat de que els que estan obligats a fer Declaració de Renda, al no  poder confirmació el esborrany, be perquè tenen deduccions, activitat econòmica, etç.., i aquesta es a retornar, aquesta devolució podrà ser més ràpida.

 Sobre novetats a destacar per aquesta Campanya, no son moltes, ja que les principals novetats d’IRPF que em tingut noticies en els últims mesos, son en gran part per aplicar en la declaració de l’exercici 2015, que s’haurà de realitzar en els mesos d’Abril a Juny de l’any 2016.

 A destacar en quant a modificacions de de la declaració del 2014, tenim:

 El límit de 180.000€ de la excepció por indemnització per acomiadaments o cessament del treballador, per aquelles que es produir a partir del 1 d’Agost de 2014.

  • Aquesta excepció, també s’aplica als acomiadaments derivats d’ERE o acomiadaments col·lectius quant el ERE hagi estat aprovat o iniciat abans del 1 d’Agost de 2014.
  • Un altre novetat important que veurem reflectit en el model de la declaració de l’exercici, 2014, es la possibilitat de una major capacitat de compensar les rendes negatives i positives, dels titulars de deute subordinada i obligacions preferents, en base a las mesures urgents pel creixement, la competitivitat i la eficiència, que el govern va establir en el RD Llei 8/2014.

Aquesta compensació correspon a les rendes negatives generades de aquest instruments finances que s’hagin generat entre el 2010 i el 2014. I es podrà compensar no només amb rendiments de capital mobiliari positius com fins ara, si no a més com novetat, es podran compensar amb guanys patrimonials i rendes positives incloses en la base general que procedeixen de la transmissió de elements patrimonials.

 Cóm puc obtenir el esborrany?

 En la mateixa pàgina d’hisenda (www.aeat.es) com ja ens te acostumats en els últims anys, tindrem un enllaç directe a la “Campaña de Renta del 2014”.

Per obtenir el esborrany o les dades fiscals necessitarem obtenir el

Número de Referencia, (en aquells casos que no l’envien automàticament al seu domicili),  hauran d’indicar el seu Numero d’Identificació Fiscal  (NIF) i l’import  de la casella 415 de la declaració del IRPF corresponent a l’exercici  2013 (‘Base liquidable general sotmesa a gravamen’),  i  el número del telèfon mòbil en el que desitgin rebre mitjançant de SMS el número de referencia del esborrany o de les seves dades fiscals.

 Amb aquest número els contribuents podran accedir a les seves dades fiscals i al seu esborrany  i, en el seu cas, confirmació aquest últim, con o sense modificacions. En el supòsit d’obtenció del esborrany de declaració por la opció de tributació conjunta s’haurà de fer constar també  el NIF del cònjuge.

 També podrà obtenir el seu esborrany o dades fiscals amb al seva signatura digital, o sinó també, amb el nou sistema CLAVE o PIN24h, com novetat d’aquest any 2015, per tots els tràmits amb l’Agencia Tributaria, no només per la seva declaració de Renda. També es podrà utilitzar en totes les Administracions Públiques.

Si desitgen mes informació de com obtenir-lo, adjunto el següent enllaç amb tota la informació: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Cl_ve_PIN/Cl_ve_PIN.shtml

 En tot cas, ja sigui amb signatura electrònica o amb Clave o pin24h, podrà accedir directament al seu esborrany o ales seves dades fiscals a través de la “sede electrónica” de la AEAT. En aquest cas no serà necessari fer constar l’import de la esmentada casella 415. En el supòsit de declaració conjunta, serà necessari que tots dos cònjuges disposin del ce la corresponent certificat electrònic.

 En el cas d’Ingressar, El puc fraccionar?

 No hi ha hagut canvis, igual que en anys anteriors en el cas que el resultat de la seva autoliquidació sigui a ingressar, podrà fraccionar el seu pagament en 2 terminis sense interessos ni recàrrecs. Aquest son els següents:

  • 1er termini: import del 60% en el moment de presentar la seva declaració. Si se domicilia el càrrec es realitzarà el 30 de Juny de 2015 (domicili abans del 25 de juny)
  • 2º termini: el 40% restant, domiciliació es carregarà directament en la seva conta bancaria el dia 05 de novembre de 2015.

 By Maite Reina.

  • Share this post
Previous Post Next Post