Impost sobre els Habitatges Buits any 2015

0

Impost sobre els habitatges buits any 2015

pisos buits

 

Recentment hem sentit a parlar de l’Impost sobre els habitatges buits. A qui afecta? Quines són les obligacions que caldrà complir? De quins terminis es disposarà? En aquest article volem explicar de manera breu quines són les principals característiques d’aquest nou tribut així com donar a conèixer els seus aspectes fonamentals.

Àmbit territorial d’aplicació:

En primer lloc cal dir que és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya i que és aplicable sobre els habitatges buits a Catalunya, amb l’objectiu principal de reduir l’estoc d’habitatges buits i augmentar-ne la disposició del lloguer social.

Immobles afectats:

S’entén per desocupació permanent d’un habitatge quan porta més de 2 anys buit sense causa justificada.

El termini és de 2 anys. Com es computa aquest període?

– El còmput del període de 2 anys s’inicia a partir de la data en què l’habitatge està a disposició del propietari/a per a ésser ocupat o per a cedir-ne l’ús a un tercer, i no hi ha cap causa que en justifiqui la desocupació. Cal que durant aquests 2 anys el subjecte passiu hagi estat titular de l’habitatge de manera continuada.

– En el cas dels habitatges de nova construcció, s’entén que hi ha disponibilitat perquè l’habitatge sigui ocupat a partir de 3 mesos a comptar de la data del certificat final d’obra.

És causa d’interrupció del còmput dels 2 anys l’ocupació de l’habitatge durant un període de, com a mínim, 6 mesos continuats.

Es contempla alguna causa que justifiqui la desocupació de l’habitatge?

Si, la Llei preveu els següents supòsits:

–  Que l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució

–  Quan l’habitatge requereixi de rehabilitació (amb informe emès per tècnic)

–  Que l’habitatge estigui hipotecat amb clàusules que impossibiliten o facin inviable destinar-lo a un ús diferent

–  Que l’habitatge estigui ocupat il·legalment (amb acreditació documental)

– Que formi part d’un edifici de més de 45 anys, adquirit en els darrers 5 anys, que precisi rehabilitació i que contingui habitatges ocupats que facin inviable iniciar-la

Qui és la persona contribuent que haurà de fer front a l’impost?

Persones Jurídiques propietàries d’habitatges buits sense causa justificada durant més de 2 anys.

Persones Jurídiques titulars d’un dret d’usdefruit, d’un dret de superfície o de qualsevol altre dret real que atorgui la facultat d’explotació econòmica de l’habitatge.

Els/les contribuents són les persones jurídiques propietàries d’habitatges, i per tant queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest impost:

  • Entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció que regula el Pla per al dret de l’habitatge
  • Entitats inscrites al Registre d’entitats i establiments de serveis socials de Catalunya
  • Habitatges qualificats de Protecció Oficial
  • Habitatges situats a zones d’escassa demanda acreditada, segons el Pla territorial sectorial de l’habitatge
  • Habitatges posats a disposició de programes socials d’habitatge, amb les administracions públiques, per a destinar-los a programes de lloguer social
  • Habitatges destinats a usos regulats per legislació turística o altres activitats econòmiques no residencials, que es puguin acreditar en els últims 2 anys, i que compleixin amb les obligacions fiscals corresponents. Pels habitatges d’ús turístic, a més han d’estar inscrits en el registre que gestiona el departament en matèria de turisme

Estic obligat/da al pagament de l’impost. Com es calcula aquest impost?

Varia en funció del nombre total de metres quadrats dels habitatges subjectes a l’impost de què és titular en la data de meritació.

Com a Data de Meritació serà tots aquells habitatges que portin més de 2 anys buits a 31 de Desembre de cada any i el període de liquidació és del dia 1 al 20 de Març, mitjançant l’autoliquidació del Model 510.

La Quota Íntegra de l’impost s’aplicarà segons la taula següent:

taula_quotes_pisos_buits

També es contemplen una sèrie de bonificacions percentuals i progressives aplicables sobre la quota íntegra, per reduir la càrrega tributària de la persona contribuent que posa part dels seus habitatges buits en el mercat de lloguer assequible.

La taula de bonificacions és la següent:

taule_bonificacions

Què es considera habitatge de lloguer assequible?

– Renda inferior a la que fixa per a aquesta finalitat l’ordre que estableix els preus màxims dels HPO i altres disposicions relatives al Pla per al dret a l’habitatge, respecte de cadascun dels municipis de demanda forta i acreditada d’habitatge

– La renda fixada: 25% inferior a la de mercat

– El termini del contracte de lloguer assequible ha d’ésser de 3 anys com a mínim

– Computen els habitatges en què, tot i que la renda pactada sigui superior a l’assenyalada, els arrendataris satisfan efectivament una quantitat inferior o equivalent a un lloguer assequible, com a conseqüència que una part del preu està subvencionada pel subjecte passiu o per una entitat del grup al qual pertany

També cal tenir present que és requisit necessari la validació per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (s’ha de garantir que els arrendataris tinguin uns ingressos inferiors als establerts per a accedir a un HPO.)

Per últim us deixem el marc legislatiu i si teniu qualsevol consulta no dubteu en contactar amb nosaltres.

Normativa reguladora:

–  Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012

–  Decret 183/2016, de 16 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els habitatges buits

– Ordre VEH/35/2016, de 19 de febrer, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació 510, de l’impost sobre els habitatges buits, i 900, del gravamen de protecció civil

© Laia Fàbregas

Assessora d’Empreses

 

 

 

Previous Post Next Post