#Renta2014: Deducció fills, nets benets…

1

foto abuelosCampanya Renta 2014 

Sabies que… pots deduir-te en Renda, a mes dels teus fills, els nets, els besnéts que conviuen amb tu?

Per aplicar el Mínim per descendent, també es pot deduir en Renda igual que els fills, els nets, besnéts, etc.., que descendeixen del contribuent, amb parentiu en línia de consanguinitat o adopció ( nets o fillastres no).

També s’assimilen a descendents, les persones vinculades al contribuent  per raó de tutela  o acolliment, en els termes previstos en la legislació civil vigent.

S’han de tenir en compte els següents requisits:

 

  1. Que el descendent sigui menor de 25 anys a data 31/12/2014, o que es tracti de descendents amb un grau d’incapacitat igual o superior al 33%
  2. Que el descendent convisqui amb el contribuent
  3. Que el descendent no hagi obtingut rendes en l’exercici 2014, superiors a 8.000€ anuals, s’exclouen les rendes exemptes.
  4. Que el descendent NO presenti declaració de IRPF amb rendes superiors a 1.800€ anuals.
  5. Que el descendent NO presenti declaració de IRPF con rendes superiors a 1.800€. 

QUANTIAS APLICABLES 

  • 1.836€ anuals pel primer
  • 2.040€ anuals pel segon
  • 3.672€ anuals pel tercer
  • 4.182€ anuals pel quart

En el cas que el descendent sigui menor de 3 anys, l’import aplicable s’incrementarà en  2.244€ anual. 

S’aconsella consultar amb un especialista abans de presentar la declaració, per revisar si es compleixen tots els requisits.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta.

www.activaconsultoria.com

By Maite Reina.

Previous Post Next Post